การทำ Digital Transformation จะเริ่มต้นอย่างไร

การทำ Digital Transformation จะเริ่มต้นอย่างไร

การเริ่มต้น Digital Transformation มักเป็นกระบวนการที่ซับซ้อนและมีความหลากหลาย

แต่ขั้นตอนหลักๆ ที่สามารถช่วยให้การเริ่มต้น Digital Transformationนี้เป็นไปได้อย่างราบรื่นมีดังนี้คือ

1. วิเคราะห์และการวางแผน (Analysis and Planning)

2. กำหนดวัตถุประสงค์ของการ Digital Transformation ที่ชัดเจน

3. จัดทำแผนการดำเนินงานที่เหมาะสม (Appropriate operational plan)

4. การเตรียมโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น (Infrastructure Preparation)

5. ปรับปรุงหรืออัพเกรดพื้นที่ต่างๆ ตามความต้องการของการ Digital Transformation

6. การเลือกและการใช้เทคโนโลยี (Technology Selection and Implementation)

7. การสร้างศักยภาพทางองค์กร (Organizational Capability Building)

8. การตรวจสอบและการปรับปรุง (Evaluation and Iteration)

รายละเอียดในหัวข้อต่างๆ มีดังนี้

1. วิเคราะห์และการวางแผน (Analysis and Planning)

ทำการทบทวนปัจจัยภายนอกและภายในที่ส่งผลต่อธุรกิจ เช่น แนวโน้มของตลาด และความสามารถในการแข่งขัน

2. กำหนดวัตถุประสงค์ของการ Digital Transformation ที่ชัดเจน

เช่น การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน การปรับตัวกับตลาดออนไลน์ เป้าหมายเช่นเพิ่มยอดขายหรือลดค่าใช้จ่าย

3. จัดทำแผนการดำเนินงานที่เหมาะสม

รวมถึงการกำหนดงบประมาณ และกำหนดระยะเวลาที่เหมาะสมสำหรับโครงการ

4. การเตรียมโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น (Infrastructure Preparation)

ตรวจสอบระบบและโครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่ เช่น ระบบ IT และโครงสร้างพื้นฐานเครือข่าย

5. ปรับปรุงหรืออัพเกรดพื้นที่ต่างๆ ตามความต้องการของการ Digital Transformation

จัดหาและปรับปรุงเทคโนโลยีที่จำเป็น เช่น ระบบบริหารจัดการทรัพยากรองค์กร (ERP) หรือระบบคลังข้อมูล (Data Warehouse) (Click เพื่ออ่านต่อ ระบบ ERP สามารถทำอะไรได้บ้าง)

6. การเลือกและการใช้เทคโนโลยี (Technology Selection and Implementation)

เลือกและปรับใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหาและบรรยากาศธุรกิจ

เช่น Cloud Computing, Big Data Analytics, AI ฯลฯ พัฒนาและปรับเปลี่ยนโครงสร้างระบบเพื่อให้สามารถรองรับเทคโนโลยีใหม่ๆ ได้

7. การสร้างศักยภาพทางองค์กร (Organizational Capability Building)

ฝึกอบรมพนักงานให้มีความเข้าใจและสามารถใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ ได้อย่างเหมาะสม

สร้างทีมงานที่มีความสามารถในการพัฒนาและบริหารจัดการเทคโนโลยี

สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่สนับสนุนการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการทำงาน

8. การตรวจสอบและการปรับปรุง (Evaluation and Iteration)

วัดผลและตรวจสอบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

ปรับปรุงแผนการดำเนินงานตามผลการประเมิน และทำการเรียนรู้จากประสบการณ์

การ Digital Transformation ไม่ได้เป็นกระบวนการที่จบเสร็จได้ในขั้นตอนเดียว

แต่เป็นกระบวนการที่ต้องตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงอย่างต่อเนื่องในองค์กรตลอดเวลา

เพื่อให้สามารถประสบความสำเร็จในยุคดิจิทัลได้อย่างยั่งยืน

ต้องการติดต่อนัดเดโม (ไม่มีค่าใช้จ่าย)
โทร 02-271-4362 – 3 ,095-294-5693 (คุณเจน)
Line ID: jane-siriwan (คุณเจน)

ส่งข้อมูลให้ติดต่อกลับ
Scroll to Top