News & knowledge

ข่าวสารบริษัท

Knowledge

5 แนวทาง บริหารงานบุคคลอย่างยั่งยืนด้วยระบบอีอาร์พี (ERP)

5 แนวทาง บริหารงานบุคคลอย่างยั่งยืนด้วยระบบอีอาร์พี (ERP) บุคลากรคือทรัพยากรที่ขับเคลื่อนองค์กรให้ก้าวเดินไปข้างหน้า ดังนั้นหากต้องการให้องค์กรเติบโตไปอย่างมั่นคงและยั่งยืน องค์กรควรให้ความสำคัญกับการบริหารงานบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพด้วยเช่นกัน อันที่จริงบุคคลากรในองค์กรก็คือมนุษย์ที่ลึก ๆ แล้วก็ยังมีความต้องการตามธรรมชาติ...

Read More

ข้อดีของการตรวจสอบย้อนหลังข้อมูลด้วยระบบอีอาร์พี (ERP)

ข้อดีของการตรวจสอบย้อนหลังข้อมูลด้วยระบบอีอาร์พี (ERP) ในการทำธุรกิจที่ให้บริการลูกค้าจะมีธุรกิจทั้งแบบที่มีการวางระบบผลิตและไม่มีการวางระบบผลิต ซึ่งในธุรกิจแบบที่ไม่มีการวางระบบผลิต จะเป็นธุรกิจที่โฟกัสไปที่งานบริการลูกค้า ในธุรกิจที่มีการวางระบบการผลิต ก็จะมีการผลิตสินค้าเข้าสู่ตลาด เพื่อวางจำหน่ายให้แก่ผู้บริโภค ในสินค้าที่มีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์แก่ผู้บริโภคในหลาย ๆ...

Read More

5 สิ่งต้องทำเมื่อพนักงานในองค์กรยังไม่เคยใช้ระบบอีอาร์พี (ERP)

5 สิ่งต้องทำเมื่อพนักงานในองค์กรยังไม่เคยใช้ระบบอีอาร์พี (ERP) อีกหนึ่งปัญหาขององค์กรที่ต้องการเปลี่ยนมาใช้ระบบบริหารจัดการองค์กรอีอาร์พี (ERP) คือพนักงานยังขาดความรู้ ความเข้าใจ ขาดทักษะในการใช้งานระบบอีอาร์พี และยังไม่เคยใช้งานระบบอีอาร์พี (ERP)...

Read More

4 หัวใจหลักของระบบอีอาร์พี (ERP)

4 หัวใจหลักของระบบอีอาร์พี (ERP) อีอาร์พี (ERP) หรือ Enterprise Resource Planning คือคอนเซปต์ในการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ทั้งหมดในองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด...

Read More

7 ปัจจัยมีผลแน่กับค่าใช้จ่ายวางระบบอีอาร์พี (ERP)

7 ปัจจัยมีผลแน่กับค่าใช้จ่ายวางระบบอีอาร์พี (ERP) การวางระบบริหารจัดการองค์กรอีอาร์พี (ERP) เป็นการลงทุนสำหรับองค์กรในระยะยาว เพื่อช่วยลดต้นทุนขององค์กรในทุก ๆ ด้าน และช่วยวางแผนการดำเนินงานขององค์กรให้เป็นไปในทิศทางบวก...

Read More

3 สัญญาณเตือน องค์กรคุณต้องมีระบบอีอาร์พี (ERP)

3 สัญญาณเตือน องค์กรคุณต้องมีระบบอีอาร์พี (ERP) ความจำเป็นในการเปลี่ยนมาใช้ระบบบริหารจัดการองค์กรอีอาร์พี (ERP) นั้นขึ้นอยู่กับหลายๆ ปัจจัยในองค์กรอาทิเช่น ปัจจัยด้านการเงิน ปัจจัยด้านระยะเวลา...

Read More

5 ข้อดีที่มีอีอาร์พี (ERP) บริหารจัดการองค์กร

5 ข้อดีที่มีอีอาร์พี (ERP) บริหารจัดการองค์กร 5 ข้อดีที่มีอีอาร์พี (ERP) บริหารจัดการองค์กร เมื่อองค์กรจำเป็นต้องมีการบริหารจัดการกระบวนการทำงานที่เกิดขึ้น แน่นอนว่าแต่ละองค์กรย่อมมีต้นทุนเกิดขึ้นในการดำเนินงานในทุก...

Read More

ERP จะใช้งานง่ายแค่เข้าใจ 3 ข้อนี้

ERP จะใช้งานง่ายแค่เข้าใจ 3 ข้อนี้ ระบบอีอาร์พีเพื่อบริหารจัดการองค์กร เป็นระบบที่ต้องบริหารจัดการผ่านทางคอมพิวเตอร์ ข้อมูลทุกอย่างถูกบันทึกลงในระบบ ประมวลผลผ่านระบบ และดึงข้อมูลมานำเสนอด้วยระบบ ในบางองค์กรอาจมีการดำเนินงานในรูปแบบคลาสสิกดั้งเดิมคือ...

Read More

ผู้ประกอบการ/องค์กร จะเลือกผู้ให้บริการอีอาร์พี (ERP) อย่างไร

ผู้ประกอบการ/องค์กร จะเลือกผู้ให้บริการอีอาร์พี (ERP) อย่างไร การเลือกผู้ให้บริการอีอาร์พีที่ดีถือว่าเป็นโจทย์ที่ต้องใช้เวลาในการพิจารณานานพอสมควร เรียกได้ว่าผู้ประกอบการ/องค์กรจะต้องคิดหนักกันทีเดียว เพราะเป็นการสร้างระบบบริหารจัดการให้กับกิจการ/องค์กร และระบบการบริหารจัดการนี้จะมีผลกับกิจการ/องค์กรในระยะยาว นอกจากการวางแผนในองค์กรเพื่อให้สามารถวางระบบอีอาร์พี (ERP)...

Read More

5 สิ่งที่ระบบอีอาร์พี (ERP) ทำได้

5 สิ่งที่ระบบอีอาร์พี (ERP) ทำได้ ในการสร้างองค์กรธุรกิจหรือองค์กรใดสักองค์กรหนึ่งขึ้นมา องค์กรนั้นจะเดินไปข้างหน้าอย่างทุกลักทุเลแน่ ๆ หากไม่มี “การบริหารจัดการองค์กร” ระบบอีอาร์พี...

Read More
Scroll to Top