TRADING/SERVICE

สำหรับธุรกิจซื้อมาขายไป และงานบริการ

MANUFACTURING

ธุรกิจสำหรับอุตสาหกรรมการผลิต

PlanetOne ERP คือ ระบบ Enterprise resource planning (ERP)

ซึ่งเป็นระบบอีอาร์พีขนาดใหญ่ที่พัฒนาโดยคนไทย มีฟังก์ชันการทำงานครบถ้วน พร้อมใช้งานสำหรับธุรกิจทุกประเภท

ระบบ PlanetOne ERP สามารถรองรับธุรกิจ 2 กลุ่มใหญ่ๆ ดังนี้
1. Trading/Service หรือกลุ่มธุรกิจซื้อมาขายไปและงานบริการ
2. Manufacturing หรือกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิต

1. Trading/Service หรือกลุ่มธุรกิจซื้อมาขายไปและงานบริการ

สำหรับธุรกิจกลุ่มนี้คือกลุ่มธุรกิจซื้อมาขายไป เป็นกลุ่มธุรกิจที่ไม่ได้มีโรงงานผลิต แต่เป็นการนำสินค้าเข้ามาจำหน่ายด้วยตนเอง ในอีกนัยหนึ่งคือ รับสินค้ามาจากโรงงาน จากตัวแทนจำหน่าย หรือนำเข้ามาจากต่างประเทศ แล้วเป็นผู้จัดจำหน่ายนั่นเอง

ส่วนงานบริการคือธุรกิจที่ไม่มีระบบโรงงานผลิตและไม่ได้ขายเป็นสินค้า แต่มีผลิตภัณฑ์ในรูปแบบของงานบริการ เช่น งานบริการแม่บ้าน งานช่าง และงานคอลเซนเตอร์ เป็นต้น

SO

SALES ORDER

ระบบขาย ที่สามารถวิเคราะห์จัดการข้อมูลลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ติดตามสถานะการสั่งซื้อ เช่น จำนวน ราคาและส่วนลด สินค้าค้างส่ง รวมไปถึงเงื่อนไขต่างๆ ที่ระบุในใบสั่งขาย

PO

PURCHASE ORDER

ระบบจัดซื้อ สร้างใบสั่งซื้อ อนุมัติใบสั่งซื้อ เชื่อมโยงไปยังคลังสินค้าขณะรับสินค้าเข้าคลัง บันทึกและเรียกรายงานข้อมูลคู่ค้าได้อย่างละเอียด

IC

INVENTORY

ระบบคลังสินค้าใน PLANETONE ERP สามารถตัดสต็อกได้แบบเรียลไทม์ สามารถจัดการความเคลื่อนไหวของสินค้าได้ตั้งแต่นำสินค้าเข้าไปจนถึงรายการส่งออก เชื่อมโยงเข้ากับทุกระบบการทำงานทั้ง ขาย จัดซื้อ บัญชี ไปจนถึงการผลิต

AR

ACCOUNTS RECEIVABLE

ระบบบัญชีลูกหนี้ ใช้ติดตามสถานะการชำระเงินของบัญชีลูกหนี้ บันทึกและเรียกข้อมูลรายงานนำมาวิเคราะห์และประมาณการรายได้ที่จะได้รับ อย่างมีประสิทธิภาพ

AP

ACCOUNTS PAYABLE

ระบบบัญชีเจ้าหนี้ สามารถบันทึกข้อมูลเจ้าหนี้ รายการบัญชีเจ้าหนี้ รวมไปถึงข้อมูลและเงื่อนไขการชำระเงิน ทำให้สามารถติดตามสถานะการชำระเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

GL

GENARAL LEDGER

ระบบบัญชีทั่วไป โดยส่วนนี้จะรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเงิน สมุดบัญชีรายวันรวมถึงบัญชีแยกประเภทต่างๆ เพื่อให้องค์กรได้ใช้ข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้องแม่นยำ ทำให้สามารถปิดงบการเงินได้อย่างรวดเร็ว

โมดูลเริ่มต้นสำหรับธุรกิจซื้อมาขายไปและงานบริการ

1. ระบบขาย/Sales Order

2. ระบบจัดซื้อ/Purchase Order

3. ระบบคลังสินค้า/Inventory

4. ระบบบัญชีเจ้าหนี้/Accounts Payable

5. ระบบบัญชีลูกหนี้/Accounts Receivable

6. ระบบบัญชีทั่วไป/General Ledger

ซึ่งทั้ง 6 โมดูลนี้ครอบคลุมการทำงานภายในองค์กร ข้อมูลทุกส่วนสามารถเชื่อมโยงหากันทั้งหมด ช่วยลดกระบวนการทำงานที่ซ้ำซ้อน ทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพ และส่งผลให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน

2. Manufacturing หรือกลุ่มธุรกิจที่มีอุตสาหกรรมการผลิต

ธุรกิจกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม คือ ธุรกิจที่มีโรงงานผลิต และต้องการนำระบบเข้ามาช่วยในการคำนวณต้นทุนสูตรการผลิต ซึ่งไม่ใช่แค่กระบวนการผลิตเท่านั้นแต่ครอบคลุมตั้งแต่งานขายไปจนถึงการผลิตและส่งมอบสินค้า ซึ่งโมดูลมาตรฐานที่ครอบคลุมธุรกิจส่วนนี้จะมีดังนี้

SO

SALES ORDER

ระบบขาย ที่สามารถวิเคราะห์จัดการข้อมูลลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ติดตามสถานะการสั่งซื้อ เช่น จำนวน ราคาและส่วนลด สินค้าค้างส่ง รวมไปถึงเงื่อนไขต่างๆ ที่ระบุในใบสั่งขาย

PO

PURCHASE ORDER

ระบบจัดซื้อ สร้างใบสั่งซื้อ อนุมัติใบสั่งซื้อ เชื่อมโยงไปยังคลังสินค้าขณะรับสินค้าเข้าคลัง บันทึกและเรียกรายงานข้อมูลคู่ค้าได้อย่างละเอียด

IC

INVENTORY

ระบบคลังสินค้าใน PLANETONE ERP สามารถตัดสต็อกได้แบบเรียลไทม์ สามารถจัดการความเคลื่อนไหวของสินค้าได้ตั้งแต่นำสินค้าเข้าไปจนถึงรายการส่งออก เชื่อมโยงเข้ากับทุกระบบการทำงานทั้ง ขาย จัดซื้อ บัญชี ไปจนถึงการผลิต

AR

ACCOUNTS RECEIVABLE

ระบบบัญชีลูกหนี้ ใช้ติดตามสถานะการชำระเงินของบัญชีลูกหนี้ บันทึกและเรียกข้อมูลรายงานนำมาวิเคราะห์และประมาณการรายได้ที่จะได้รับ อย่างมีประสิทธิภาพ

AP

ACCOUNTS PAYABLE

ระบบบัญชีเจ้าหนี้ สามารถบันทึกข้อมูลเจ้าหนี้ รายการบัญชีเจ้าหนี้ รวมไปถึงข้อมูลและเงื่อนไขการชำระเงิน ทำให้สามารถติดตามสถานะการชำระเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

GL

GENARAL LEDGER

ระบบบัญชีทั่วไป โดยส่วนนี้จะรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเงิน สมุดบัญชีรายวันรวมถึงบัญชีแยกประเภทต่างๆ เพื่อให้องค์กรได้ใช้ข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้องแม่นยำ ทำให้สามารถปิดงบการเงินได้อย่างรวดเร็ว

MRP

MATEIALS REQUIREMENT PLANNING

ระบบวางแผนความต้องการวัตถุดิบ ถือว่าเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ลดต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถวิเคราะห์ข้อมูลวัตถุดิบ ที่มีความหลากหลายและมีความซับซ้อนในกระบวนการผลิต

SFC

SHOP FLOOR CONTROL

คือ ระบบที่ใช้เพื่อจัดการและควบคุมกิจกรรมต่างๆ บนพื้นที่การผลิต เพื่อให้มั่นใจว่าทุกอย่างเป็นไปตามตามแผนที่กำหนดไว้ ระบบนี้ครอบคลุมหลายๆ ด้าน เช่น การจัดการวัสดุ การควบคุมการทำงานของเครื่องจักร เป็นต้น

โมดูลเริ่มต้นสำหรับธุรกิจที่มีอุตสาหกรรมการผลิต

1. ระบบขาย/Sales Order

2. ระบบจัดซื้อ/Purchase Order

3. ระบบคลังสินค้า/Inventory

4. ระบบบัญชีเจ้าหนี้/Accounts Payable

5. ระบบบัญชีลูกหนี้/Accounts Receivable

6. ระบบบัญชีทั่วไป/General Ledger

7. ระบบวางแผนความต้องการวัตถุดิบ/Materials Requirement Planning

8. ระบบควบคุมการผลิต/Shop Floor Control

ทั้ง 8 โมดูลที่กล่าวมาข้างต้นจะเหมาะกับธุรกิจที่มีโรงงานผลิต สามารถรองรับ Transaction ในปริมาณมากได้ เหมาะสำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการระบบมารองรับการเติบโตของธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ซึ่งระบบ PlanetOne ERP เป็นระบบที่มีความยืดหยุ่นสูง ตัวระบบสามารถขยายไปตามการเติบโตของธุรกิจได้เช่นกัน

Scroll to Top