ปัญหาหลัก ๆ ที่เกิดขึ้นกับการวางแผนการผลิต หากไม่มีระบบ PlanetOne ERP ในองค์กร
1.การตรวจสอบสต็อกไม่เป็น Real-time
2.ผลิตสินค้าไม่ทันตามเวลาที่กำหนด ทำให้เกิดการขนส่งที่ล่าช้า
3.ไม่สามารถวางแผนการผลิตและวิเคราะห์ต้นทุนที่จะใช้ในการผลิตได้
4.คำนวณสูตรการผลิตไม่แม่นยำ เป็นผลให้เกิดต้นทุนแฝงที่ไม่สามารถวิเคราะห์ได้

ระบบ PlanetOne ERP เป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับธุรกิจที่มีการผลิต เพราะสามารถวางแผนการผลิตได้อย่างแม่นยำ เชื่อมโยงทุกระบบเข้าด้วยกัน ทำให้สามารถตรวจสอบสต็อกและสร้างข้อเสนอในคำสั่งซื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในส่วนนี้รับประกันได้เลยว่าลูกค้าของท่านจะได้สินค้าที่ต้องการได้ทันตามกำหนดแน่นอน อีกทั้งยังมีระบบควบคุมการผลิตและควบคุมขั้นตอนการผลิตให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด สามารถควบคุมทั้งเวลา จำนวนสินค้า และป้องกันข้อผิดพลาดอันทำให้เกิดความเสียหายจากการผลิตที่ไร้คุณภาพ ท่านสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและลดของเสียจากการผลิต ลดต้นทุนเพิ่มกำไร และสามารถวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็วด้วยระบบของ PlanetOne ERP

Scroll to Top