การใช้ BI (Business Intelligence) ของระบบอีอาร์พีในการตัดสินใจ

การใช้ BI (Business Intelligence) ของระบบอีอาร์พีในการตัดสินใจทำอย่างไร

การใช้ Business Intelligence (BI) ในระบบอีอาร์พีเพื่อช่วยในการตัดสินใจมีขั้นตอนและกระบวนการที่ชัดเจน

ซึ่งช่วยให้ผู้บริหารและผู้ใช้งานระบบในองค์กรสามารถวิเคราะห์ข้อมูลและตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โดยการใช้ BI ในระบบอีอาร์พีจะครอบคลุมขั้นตอนต่างๆ ดังนี้:

1. การรวบรวมข้อมูล (Data Collection)

ระบบอีอาร์พีจะรวบรวมข้อมูลต่างๆ ภายในองค์กร และนำเข้าระบบ BI อาทิเช่น

ข้อมูลการขาย ข้อมูลจัดซื้อ ข้อมูลคลังสินค้า ข้อมูลการงเิน ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะถูกจัดเก็บไว้ที่ฐานข้อมูลกลาง

2. การทำความสะอาดและแปลงข้อมูล (Data Cleansing and Transformation)

จะเป็นการกำจัดข้อมูลที่ซ้ำซ้อน หรือข้อมูลที่ไม่ถูกต้องออกไป จากนั้นจึงทำการแปลงข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่สามารถนำมาวิเคราะห์ได้อย่างเหมาะสม

3. การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis)

จะเป็นการใช้เครื่องมือต่างๆ เพื่อการสร้างรายงาน และการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นจึงมีการวิเคราะห์เชิงสำรวจเพื่อให้ได้แนวโน้มหรือรูปแบบที่มีนัยสำคัญ

4. การสร้างภาพและรายงาน (Data Visualization and Reporting)

จะเป็นการสร้างแดชบอร์ดซึ่งจะแสดงผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ ทำให้สามารถมองเห็นภาพรวมขององค์กรได้เป็นอย่างดี

5. การทำข้อมูลให้เป็นเชิงลึก (Drill-Down and Drill-Through Analysis)

เป็นการดูข้อมูลในรายงานที่ระดับลึกลงไป เพื่อให้ได้รายละเอียดตามที่ต้องการ และมีการเชื่อมโยงข้อมูลจากรายงานหนึ่งไปยังอีกรายงานหนึ่งเพื่อดูข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้

6. การพยากรณ์และการคาดการณ์ (Forecasting and Predictive Analysis)
เป็นการใช้แบบจำลองทางสถิติและการวิเคราะห์เชิงพยากรณ์เพื่อคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต เช่น การพยากรณ์ยอดขาย ซึ่งเป็นการใช้การวิเคราะห์ข้อมูลในอดีตเพื่อคาดการณ์ผลลัพธ์ในอนาคตและช่วยในการตัดสินใจ

7. การตัดสินใจและการวางแผน (Decision Making and Planning)

เป็นการใช้ข้อมูลและการวิเคราะห์จากระบบ BI เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจที่มีข้อมูลเป็นพื้นฐานจากนั้นนำข้อมูลที่มีมาใช้เพื่อการวางแผนกลยุทธ์ต่างๆ ขององค์กร หรือปรับปรุงกระบวนการต่างๆ ภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

การใช้ BI ในระบบอีอาร์พีช่วยให้ผู้บริหารและพนักงานสามารถเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้องและทันเวลา เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพและทำให้องค์กรสามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายได้อย่างรวดเร็ว

ต้องการติดต่อนัดเดโมระบบอีอาร์พี (ไม่มีค่าใช้จ่าย)
โทร 02-271-4362 – 3 ,095-294-5693 (คุณเจน)
Line ID: jane-siriwan (คุณเจน)

ส่งข้อมูลให้ติดต่อกลับ
Scroll to Top