หลาย ๆ คน อาจจะสงสัยว่า ERP กับ โปรมแกรมบัญชี ต่างกันอย่างไร หรือมีความเข้าใจว่า โปรแกรมบัญชีที่ใช้อยู่ทั่ว ๆ ไปก็คือ ERP นั่นแหละ เพราะมีการใช้โปรแกรมหน้าตาคล้าย ๆ กัน และจุดประสงค์ก็เพื่อใช้ในงานบัญชีเหมือนกัน ซึ่งจริง ๆ แล้ว ERP ต่างกับโปรแกรมบัญชีอยู่หลายจุด และทำอะไรได้มากกว่าแค่งานบัญชีอีกด้วย เรามาดูกันว่า ERP กับ ระบบบัญชีต่างกันอย่างไร

ระบบบัญชีคืออะไร?

ระบบบัญชีเป็นเพียงโปรแกรมสำเร็จรูปที่เน้นไปในเรื่องของการจัดเก็บข้อมูลทุกประเภทที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางการเงินของบริษัท ส่วนใหญ่จะประกอบไปด้วย เอกสารการโอนเงิน เอกสารการเบิกจ่ายเงิน รวบรวมไว้เป็นหมวดหมู่เรียงลำดับวันที่ เพื่อให้ง่ายต่อการค้นหา สะดวกในการทราบต้นทุนและกำไรของบริษัท ไปจนถึงการที่จะนำข้อมูลเหล่านั้นไปเป็นหลักฐานในการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลให้กรมสรรพากรอีกด้วย แต่ทว่าระบบนี้ไม่ได้ครอบคลุมหรือเชื่อมต่อการทำงานไปยังส่วนงานอื่นๆขององค์กร

PlanetOne ERP กับ โปรแกรมบัญชีต่างกันอย่างไร?

โดยทั่วไปการบันทึกบัญชีในโปรแกรมบัญชีมักจะทำเป็นขั้นตอนสุดท้าย หลังจากกระบวนการต่าง ๆ ผ่านไปแล้ว เช่น การขาย การจ่าย จัดซื้อ การรับเงินเข้า-ออก เป็นต้น ซึ่งแต่ละฝ่ายจะบันทึกและส่งข้อมูลมาให้ฝ่ายบัญชีเพื่อบันทึกบัญชีอีกทีหนึ่ง อาจทำให้ข้อมูลตกหล่น คลาดเคลื่อน ข้อมูลไม่ถูกต้องสมบูรณ์ โดยส่วนมากจะเก็บข้อมูลเป็นเดือน ๆ ถึงจะสรุปบัญชี ทำให้ข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน ไม่ทราบผลกำไร ขาดทุน ทำให้เจ้าของกิจการหรือผู้บริหารไม่เห็นสถานะปัจจุบันขององค์กรว่ากำลังไปในทิศทางใด เรียกดูข้อมูลยาก ต้องตามจากหลายฝ่าย และอาจทำให้ตัดสินใจผิดพลาดจากข้อมูลที่ไม่ถูกต้องและไม่เป็นปัจจุบัน

ในขณะที่ PlanetOne ERP คือระบบที่รวมหลาย ๆ โมดูล ครอบคลุมการทำงานในองค์กร เช่น ฝ่ายขาย ฝ่ายคลัง ฝ่ายผลิต ซึ่งฝ่ายบัญชี ก็เป็นหนึ่งในโมดูลของ PlanetOne ERP เช่นเดียวกัน ERP จะเป็นตัวเชื่อมต่อข้อมูลฝ่ายอื่น ๆ กับฝ่ายบัญชีแบบเรียลไทม์ ไม่ต้องรวบรวมเอกสารมาส่งฝ่ายบัญชี ลดการทำงานที่ซ้ำซ้อน ทำให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ไม่ตกหล่น สรุปบัญชีและรายงานธุรกรรมทางการเงินให้ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและรวดเร็ว ช่วยวิเคราะห์ รายงานกำไรขาดทุน รายงานค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นได้ตลอดเวลา จากข้อมูลที่ส่งมาจากทุกฝ่าย หรือทุกสาขาของบริษัท ช่วยวิเคราะห์ความเคลื่อนไหวเจ้าหนี้การค้า และลูกหนี้การค้าได้สะดวกขึ้น รวมทั้งวิเคราะห์ ยอดลูกหนี้การค้า และเจ้าหนี้การค้าแบบย้อนหลังได้ด้วย และยังรองรับการ Export/Import ข้อมูลสามารถที่จะเลือกชำระโดยเงินสด (cash) เช็ค (Cheque) โอนบัญชีธนาคาร (Transfer) อีกด้วย

จากข้อมูลที่กล่าวมาทั้งหมดคงจะเปรียบเทียบได้ไม่ยาก เพราะ PlanetOne ERP คือระบบ ERP ที่พัฒนาโดยคนไทย ซึ่งความสามารถของระบบ PlanetOne ERP คือ ครอบคลุมการทำงานให้กับทุกองค์กร และทุกประเภทธุรกิจ กล่าวคือ ERP ทั่วไปอาจจะช่วยให้การทำงานในองค์กรเชื่อมโยงหากันตั้งแต่ ขาย คลัง จัดซื้อ บัญชีเจ้าหนี้ บัญชีลูกหนี้ บัญชีทั่วไป รวมไปจนถึงระบบการผลิต ซึ่งอาจจะมีข้อยกเว้นอยู่หลายส่วนโดยเฉพาะระบบภาษี เพราะระบบ PlanetOne ERP เป็นระบบที่รองรับระบบภาษีของไทย และยังเป็นระบบขนาดใหญ่ที่พัฒนาอย่างต่อเนื่องมานานกว่า 26 ปี

Scroll to Top