ระบบอีอาร์พีกับการทำ ISO สำหรับผู้ประกอบการ

ระบบอีอาร์พีกับการทำ ISO สำหรับผู้ประกอบการ

ระบบอีอาร์พีคือระบบบริหารจัดการองค์กรที่รวมฟังก์ชันทางธุรกิจต่าง ๆ เข้าด้วยกันในระบบเดียว เพื่อให้ผู้ใช้สามารถดำเนินการจัดการทั้งระบบองค์กรได้โดยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ซึ่งระบบอีอาร์พีจะมีโมดูลต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการบริหารจัดการองค์กรรวมเข้าไว้ในระบบเดียว เช่น การบัญชีและการเงิน, การจัดการคลังสินค้า, การบริหารทรัพยากรมนุษย์, การผลิต, การขายและการตลาด เป็นต้น (Click เพื่ออ่าน 9 เหตุผลทำไมต้องวางระบบ ERP)

การทำ ISO (International Organization for Standardization) เป็นกระบวนการที่องค์กรต้องปฏิบัติตามมาตรฐานที่กำหนดขึ้น เพื่อให้การบริหารจัดการองค์กรมีประสิทธิภาพ และมีคุณภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด

องค์กรที่ได้รับการรับรอง ISO มักจะมีความน่าเชื่อถือสูงในตลาดและมีการบริหารที่มีประสิทธิภาพ

ระบบอีอาร์พีมีบทบาทสำคัญในการทำ ISO ได้หลายด้าน โดยเฉพาะในการเตรียมการและการดำเนินการตามมาตรฐาน ISO ที่เกี่ยวข้อง

ซึ่งระบบอีอาร์พีนี่เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการทำ ISO โดยระบบอีอาร์พีสามารถช่วยองค์กรได้ในหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้คือ

1. การจัดการเอกสารและข้อมูล

2. การทำงานร่วมกันและการสื่อสาร

3. การบริหารทรัพยากรมนุษย์

4. การจัดการคลังสินค้า

5. การทำงานตามกระบวนการ

6. การรายงานและการติดตาม

7. การจัดการคุณภาพ

โดยรายละเอียดของแต่ละหัวข้อมีดังนี้คือ

1. การจัดการเอกสารและข้อมูล

ระบบอีอาร์พีช่วยในการรวบรวมและจัดการข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการต่าง ๆ ที่ต้องการปฏิบัติตามมาตรฐาน ISO ได้โดยอัตโนมัติ

ซึ่งระบบอีอาร์พีจะช่วยลดความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจากการจัดเก็บข้อมูลแบบ manual

2. การทำงานร่วมกันและการสื่อสาร

ระบบอีอาร์พีช่วยในการประสานงานระหว่างแผนกและทีมงานต่าง ๆ ภายในองค์กร ซึ่งในกระบวนการนี้ระบบอีอาร์พีสามารถช่วยให้ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติตามมาตรฐาน ISO ถูกต้องและทันเวลา

3. การบริหารทรัพยากรมนุษย์

ระบบอีอาร์พีจะมีโมดูล HR มาช่วยในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งโมดูล HR นี้นอกจากจะช่วยบริิหารจัดการทรัพยากรมนุษย์แล้ว ยังรวมถึงการอบรมและการทดสอบความรู้เพื่อให้พนักงานทราบถึงมาตรฐาน ISO และวิธีการปฏิบัติตามมาตรฐานนั้นด้วย (Click เพื่ออ่าน ระบบอีอาร์พีกับการบริหารงานบุคคล (HR))

4. การจัดการคลังสินค้า

ระบบอีอาร์พีช่วยในการจัดการคลังสินค้าและวัสดุที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและการบริการตามมาตรฐาน ISO ในส่วนนี้ระบบอีอาร์พีจะช่วยในการตรวจสอบความเสี่ยงและควบคุมการจัดเก็บและใช้งานวัสดุต่าง ๆ

5. การทำงานตามกระบวนการ

ระบบอีอาร์พีจะช่วยในการติดตามและวัดผลกระบวนการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐาน ISO ซึ่งระบบอีอาร์พีจะช่วยในการตรวจสอบว่ากระบวนการทำงานได้ตรงตามมาตรฐานหรือไม่

6. การรายงานและการติดตาม

ระบบอีอาร์พีจะช่วยในการสร้างรายงานที่ต้องการตามมาตรฐาน ISO และทำให้การติดตามความก้าวหน้าขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

7. การจัดการคุณภาพ

ระบบอีอาร์พีช่วยในการดูแลคุณภาพของผลิตภัณฑ์หรือบริการตามมาตรฐาน ISO ด้วยการบันทึกข้อมูลและการตรวจสอบกระบวนการทำงานตั้งแต่ต้นจนจบ

กล่าวโดยสรุป ระบบอีอาร์พีสามารถช่วยให้ทำการติดตามและบริหารจัดการตามมาตรฐาน ISO ได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และช่วยในการลดภาระงานที่ทำตามมาตรฐาน ISO ที่องค์กรต้องปฏิบัติตาม

ต้องการติดต่อนัดเดโม (ไม่มีค่าใช้จ่าย)
โทร 02-271-4362 – 3, 095-294-5693 (คุณเจน)
Line ID: jane-siriwan (คุณเจน)

ส่งข้อมูลให้ติดต่อกลับ

Scroll to Top