ระบบอีอาร์พีกับการบริหารงานบุคคล (HR)

ระบบอีอาร์พีกับการบริหารงานบุคคล (HR)

ระบบอีอาร์พีเป็นระบบที่ช่วยในเรื่องการบริหารจัดการองค์กรเช่น ระบบบัญชี ระบบผลิต ระบบจัดซื้อ ระบบขาย ระบบคลังสินค้า และรวมถึงระบบงานบุคคลด้วยเช่นกัน

ในส่วนของระบบบริหารงานบุคคลระบบอีอาร์พีจะช่วยในการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ขององค์กร (Click เพื่ออ่าน 5 แนวทาง บริหารงานบุคคลอย่างยั่งยืนด้วยระบบอีอาร์พี (ERP))

โดยระบบ ERP จะช่วยในการจัดเก็บข้อมูลพนักงาน เงินเดือน การลา และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์อย่างครอบคลุม

ฟังก์ชันต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบบริหารงานบุคคลมีดังนี้

1. จัดการข้อมูลพนักงาน
ระบบอีอาร์พีจะบันทึกข้อมูลพนักงานทั่วไป เช่น ชื่อ ที่อยู่ ข้อมูลติดต่อ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ อาทิเช่น ตำแหน่ง วันที่เริ่มเข้าทำงาน เป็นต้น

2. การจัดการเงินเดือน
ระบบอีอาร์พีจะจัดการข้อมูลเงินเดือน รวมถึงการคำนวณเงินเดือน การหักลดหย่อน และการโอนเงินเงินเดือน

3. การบริหารเวลา
ระบบอีอาร์พีจะติดตามและบันทึกเวลาทำงาน การลา และกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเวลาในการทำงานของพนักงาน อาทิเช่น การเข้างาน การออกงาน การทำงานล่วงเวลา เป็นต้น

4. การจัดการการสรรหางาน

ระบบอีอาร์พีจะช่วยในกระบวนการสรรหาพนักงานใหม่ รวมถึงการโฆษณาตำแหน่งงาน การสัมภาษณ์ และการประเมินผู้สมัคร เพื่อให้องค์กรได้บุคลากรที่มีคุณสมบัติตรงตามที่องค์กรต้องการ

5. การพัฒนาบุคลากร

ระบบอีอาร์พีจะจัดการการฝึกอบรม และวางแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภายในองค์กร เพื่อให้บุคลากรสามารถทำงานให้กับองค์กรได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

6. การบริหารประสิทธิภาพของพนักงาน

ระบบอีอาร์พีจะช่วยในการติดตามประสิทธิภาพของพนักงาน รวมถึงการตรวจสอบผลงาน และวางแผนการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานในองค์กร

7. การจัดการข้อมูลสิทธิ์และความปลอดภัยของข้อมูลพนักงาน

ระบบอีอาร์พีจะบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิ์และความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัวของพนักงาน โดยพนักงานจะได้สิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลในระบบอีอาร์พีตามบทบาทและหน้าที่ของตน รวมถึงระบบอีอาร์พีจะป้องกันไม่ให้ข้อมูลส่วนตัวของพนักงานถูกแก้ไขโดยมิชอบและไม่ตรงกับความเป็นจริง (Click เพื่ออ่าน การควบคุมการเข้าถึงข้อมูลด้วยระบบอีอาร์พี)

8. การบริหารข้อมูลการลาและการขาดงาน

ระบบอีอาร์พีจะจัดการข้อมูลการลา และการขาดงานของพนักงาน ระบบอีอาร์พีจะสามารถบันทึกการลา การอนุมัติการลา การคำนวณวันลาสำหรับพนักงาน เป็นต้น (Click เพื่ออ่านสรุปแล้วควรใช้ระบบอีอาร์พีดีหรือไม่)

การใช้ระบบอีอาร์พีเข้ามาบริหารจัดการทรพยากรบุคคลขององค์กร จะช่วยให้บุคลากรในองค์กรสามารถตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรบุคคลในองค์กรได้โดยที่ข้อมูลไม่กระจัดกระจาย อยู่บนพื้นฐานของความจริงที่เกิดขึ้น และสามารถตรวจสอบได้ทันทีแบบ real time นั่นเอง

ต้องการติดต่อนัดเดโม
โทร 02-271-4362 – 3 ,095-294-5693 (คุณเจน)
Line ID: jane-siriwan (คุณเจน)

ส่งข้อมูลเพื่อนัดเดโม (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

ส่งข้อมูลให้ติดต่อกลับ
Scroll to Top