3 ข้อดีของการกำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลด้วยระบบอีอาร์พี

3 ข้อดีของการกำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลด้วยระบบอีอาร์พี

การกำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลคืออีกหนึ่งประเด็นหลักที่องค์กรให้ความสำคัญ เนื่องจากพนักงานรวมถึงผู้บริหารในองค์กร ต่างก็มีบทบาทหน้าที่ที่จะต้องเข้าถึงข้อมูลที่แตกต่างกัน อาทิเช่น

ฝ่าย HR จะสามารถเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวพนักงานเช่น การจัดการเงินเดือน การลา และเวลาทำงาน

แต่ฝ่าย HR จะไม่มีสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลของฝ่ายคลัง เป็นต้น (Click เพื่ออ่าน ระบบอีอาร์พีกับการบริหารงานบุคคล (HR))

ซึ่งการกำหนดสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลในระบบ ERP มีข้อดีมากมาย และการจัดการสิทธิ์เหล่านี้ช่วยให้ระบบทำงานได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยการกำหนดสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลของระบบอีอาร์พีนี้จะอิงอยู่กับความต้องการและบทบาทหน้าที่ของผู้ใช้งานระบบอีอาร์พีแต่ละคนในองค์กร

ซึ่งข้อดีต่างๆ ในการกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลมีดังนี้คือ

1. องค์กรสามารถให้สิทธิ์และเปลี่ยนแปลงสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลของพนักงานแต่ละคนได้

2. เป็นการรักษาความปลอดภัยและป้องกันการทำลายข้อมูลโดยมิชอบ

3. สามารถปรับการเข้าถึงข้อมูลให้เหมาะสมกับบทบาทหน้าที่ของพนักงานในองค์กร

โดยแต่ละข้อมีรายละเอียดดังนี้

1. องค์กรสามารถควบคุมและให้สิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลของพนักงานแต่ละคนได้

อย่างที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้นว่าพนักงานแต่ละคน/แต่ละกลุ่มในองค์กรมีบทบาทหน้าที่แตกต่างกันไป ดังนั้นความจำเป็นในการเข้าถึงข้อมูลก็จะแตกต่างกันด้วย ระบบอีอาร์พีจะเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้องค์กรสามารถควบคุมผู้ใช้งานในการเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ภายในระบบอีอาร์พี (ERP) ได้ ซึ่งช่วยลดปัญหาที่อาจเกิดจากการเข้าถึงข้อมูลที่ไม่เหมาะสมหรือไม่ได้รับอนุญาต

2. เป็นการรักษาความปลอดภัยและป้องกันการทำลายข้อมูลโดยมิชอบ

ระบบอีอาร์พีจะเป็นเครื่องมือในการกำหนดสิทธิ์และขอบเขตของแต่ละบทบาทให้กับผู้ใช้งานที่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูล การจำกัดสิทธิ์ของผู้ใช้จะช่วยป้องกันไม่ให้มีการใช้ข้อมูลไปในทางทุจริตหรือนำข้อมูลไปใช้โดยพลการ และระบบอีอาร์พีจะมีการบันทึกการกระทำรวมถึงการเข้าถึงข้อมูล เพื่อช่วยในการติดตามว่าใครทำการเข้าถึงข้อมูลหรือทำลายข้อมูลบนระบบ หรือในอีกความหมายหนึ่งคือช่วยในการค้นหาผู้ที่เข้าถึงข้อมูลนั้นได้นั่นเอง (Click เพื่ออ่าน 3 เรื่องนี้ตรวจสอบได้ด้วยระบบอีอาร์พี)

3. สามารถปรับการเข้าถึงข้อมูลให้เหมาะสมกับบทบาทหน้าที่ของพนักงานในองค์กร

ระบบอีอาร์พีจะจำกัดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลที่พนักงานจะได้รับสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลเฉพาะงานที่เกี่ยวข้องกับบทบาทของตน เช่น พนักงานส่วนจัดซื้อจะมีสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลการออกใบ PO เป็นต้น ซึ่งการกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลใน ระบบอีอาร์พีนั้น สิ่งสำคัญคือเพื่อให้ทุกคนในองค์กรสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเต็มที่ตามบทบาทของตนนั่นเอง

กล่าวโดยสรุปการกำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลของระบบอีอาร์พีมีข้อดีคือ ช่วยให้พนักงานสามารถเข้าถึงข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบทบาทและหน้าที่ของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังช่วยในเรื่องการรักษาความปลอดภัย ป้องกันการทำลายข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต รวมถึงเพิ่มประสธิภาพให้พนักงานเข้าถึงข้อมูลและนำข้อมูลไปใช้ตามขอบเขตของงานตนเองได้นั่นเอง (Click เพื่ออ่าน การควบคุมการเข้าถึงข้อมูลด้วยระบบอีอาร์พี)

ต้องการติดต่อนัดเดโม
โทร 02-271-4362 – 3 ,095-294-5693 (คุณเจน)
Line ID: jane-siriwan (คุณเจน)

ส่งข้อมูลเพื่อนัดเดโม
(ไม่มีค่าใช้จ่าย)

Contact Form Demo
Scroll to Top