5 ข้อดีที่มีอีอาร์พี (ERP) บริหารจัดการองค์กร

5 ข้อดีที่มีอีอาร์พี (ERP) บริหารจัดการองค์กร

เมื่อองค์กรจำเป็นต้องมีการบริหารจัดการกระบวนการทำงานที่เกิดขึ้น แน่นอนว่าแต่ละองค์กรย่อมมีต้นทุนเกิดขึ้นในการดำเนินงานในทุก ๆ ส่วน
การบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพ ผู้บริหารต้องสามารถเห็นข้อมูลเชิงลึกของกระบวนการทำงานทั้งหมดได้ และข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้
จะสามารถบอกผู้บริหารองค์กรได้เป็นอย่างดีว่าพนักงานที่อยู่ในกระบวนการทำงานที่เกิดขึ้นนั้น แต่ละคนได้ทำงานที่มีผลลัพธ์อย่างมีประสิทธิภาพ
แล้วหรือยัง มีขั้นตอนการทำงานที่ซ้ำซ้อนหรือวนลูปทับกันโดยไม่จำเป็นหรือไม่

ซึ่งระบบบริหารจัดการอีอาร์พี (ERP) เข้ามาช่วยให้ผู้บริหารองค์กรสามารถเห็นข้อมูลที่ซับซ้อนในเชิงลึกต่าง ๆ ได้ง่ายยิ่งขึ้นและใช้เวลาน้อยลง
ทำให้ผู้บริหารสามารถวิเคราะห์และพัฒนาคุณภาพในการบริหารจัดการองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและคาดหวังผลลัพธ์ได้ในระยะยาว

โดยระบบบริหารจัดการอีอาร์พี (ERP) จะเข้ามาช่วยบริหารจัดการในแต่ละส่วนของธุรกิจ/องค์กรได้ดังนี้คือ

  1. ระบบอีอาร์พี (ERP) วางแผนการเงินและบัญชีได้
  2. ระบบอีอาร์พี (ERP) จัดการคลังสินค้าได้
  3. ระบบอีอาร์พี (ERP) จัดการกระบวนการผลิตได้
  4. ระบบอีอาร์พี (ERP) วางแผนและควบคุมการผลิตได้
  5. ระบบอีอาร์พี (ERP) จัดการทรัพยากรบุคคลได้ ลดขั้นตอนการทำงานที่ซ้ำซ้อน

ในลำดับต่อไปจะเป็นการแจกแจงรายละเอียดในแต่ละข้อว่าระบบอีอาร์พี (ERP) ช่วยบริหารจัดการองค์กรในแต่ละส่วนอย่างไร

  1. ระบบอีอาร์พี (ERP) วางแผนการเงินและบัญชีได้

การวางแผนการเงิน: ระบบอีอาร์พี (ERP) สามารถสร้างงบการเงินที่ระบุรายได้และรายจ่ายทั้งหมด ซึ่งช่วยในการติดตามสถานะทางการเงินขององค์กร โดยผู้บริหารสามารถรับรู้รายได้ กำหนดรายได้ และรายจ่ายในแต่ละปี รวมถึงกำหนดเป้าหมายกำไรและขาดทุน ช่วยให้ผู้บริหารวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อวางแผนการลงทุนและบริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  1. ระบบอีอาร์พี (ERP) จัดการคลังสินค้าได้

การจัดการสินค้าคงคลัง: ระบบอีอาร์พี (ERP) ช่วยในการบริหารจัดการสินค้าคงคลังคือ ระบบอีอาร์พี (ERP) จะเข้าไปจัดการระบบของสินค้าคงคลังไม่ว่าจะเป็นการรับสินค้าเข้าคลัง, การแสดงจำนวนสต๊อกสินค้าที่เป็นข้อมูลแบบเรียลไทม์ การบริหารจัดการสินค้าคงคลังไม่ให้ของขาดจากสต๊อกสินค้า ช่วยให้กิจการสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง

รวมถึงระบบอีอาร์พี (ERP) จะรักษาความเป็นจริงของข้อมูลให้แสดงข้อมูลสินค้าที่เป็นจริงทั้งในอดีตและปัจจุบัน ช่วยให้ผู้บริหารสามารถดึงข้อมูลมาตรวจสอบย้อนหลังได้

  1. ระบบอีอาร์พี (ERP) จัดการกระบวนการผลิตได้

การจัดการกระบวนการผลิต: ระบบอีอาร์พี (ERP) ช่วยในการวางแผนการผลิตคือ รวบรวมข้อมูลความต้องการลูกค้า แล้ววางแผนการผลิตให้ทันกับสถานการณ์และความต้องการของลูกค้า

นอกจากนี้ระบบอีอาร์พี (ERP) ยังช่วยควบคุมคุณภาพในการผลิตให้เป็นไปตามสูตรเฉพาะเจาะจง มีการบันทึกข้อมูลการผลิตเช่น ระยะเวลาในการผลิต, ปริมาณทรัพยากรที่ใช้ในการผลิต เพื่อควบคุมต้นทุนสินค้าไม่ให้สิ้นเปลืองจนเกินไป

  1. ระบบอีอาร์พี (ERP) ช่วยควบคุมการผลิตได้

การควบคุมการผลิต: ระบบอีอาร์พี (ERP) สามารถช่วยควบคุมการผลิตได้ตั้งแต่ขั้นตอนของการจัดซื้อวัตถุดิบ โดยอ้างอิงจากข้อมูลที่ลูกค้ามีการสั่งซื้อเข้ามา รายการผลิตสินค้า และแนวโน้มการใช้วัตถุดิบในอนาคต รวมถึงระบบการติดตามสถานะของวัตถุดิบระหว่างการสั่งซื้อและการจัดส่งวัตถุดิบ เพื่อจะได้ทราบสถานะและระยะเวลาในการดำเนินการที่เหลือ

นอกจากนี้ระบบอีอาร์พียังสามารถกำหนดให้สามารถสร้างคำสั่งซื้อได้เอง รวมถึงการสร้างคำสั่งซื้ออัตโนมัติ หากวัตถุดิบเหลือน้อยกว่าระดับที่กำหนดไว้

  1. ระบบอีอาร์พี (ERP) จัดการทรัพยากรบุคคลได้

การจัดการทรัพยากรบุคคล: ระบบอีอาร์พี (ERP) ช่วยในการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลขององค์กรเริ่มตั้งแต่การบันทึกข้อมูลของพนักงานที่จำเป็นสำหรับองค์กร ช่วยจัดการรายได้และสวัสดิการที่เหมาะสมสำหรับพนักงานในแต่ละแผนก นอกจากนี้ยังช่วยบริหารจัดการในส่วนที่ต้องการพนักงานมาเพิ่มในองค์กร หรือส่วนที่ต้องการเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอื่นๆ เช่น การอบรมสัมมนา การสังสรรค์ประจำปี เพื่อให้พนักงานสามารถทำงานให้กับองค์กรได้อย่างมีคุณภาพและมีความสุข

กล่าวโดยสรุป 5 ข้อดีที่มีอีอาร์พี ERP ช่วยบริหารจัดการในองค์กร คือระบบบริหารจัดการองค์กรอีอาร์พี (ERP) สามารถช่วยบริหารจัดการองค์กรได้ทั้งในทุกส่วนขององค์กรทั้ง 5 ด้านเช่น การบัญชี การเงิน การผลิต การจัดการวัตถุดิบ รวมถึงทรัพยากรบุคคล
ซึ่งระบบริหารจัดการองค์กรอีอาร์พี (ERP) เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยม ในการบริหารจัดการองค์กร เพื่อให้มีการดำเนินธุรกิจที่มีประสิทธิภาพทั้งในเชิงลึกและภาพรวมในการดำเนินงาน

ต้องการติดต่อนัดเดโม
โทร 02-271-4362 – 3 ,095-294-5693 (คุณเจน)
Line ID: jane-siriwan (คุณเจน)

ส่งข้อมูลเพื่อนัดเดโม
(ไม่มีค่าใช้จ่าย)

Contact Form Demo
Scroll to Top