Shop Floor Control ของอีอาร์พีมีกระบวนการอย่างไร

Shop Floor Control ของอีอาร์พีมีกระบวนการอย่างไร

เป็นกระบวนการที่สำคัญในการจัดการและควบคุมกิจกรรมการผลิตในโรงงาน ซึ่งช่วยให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถติดตามสถานะการผลิตได้อย่างแม่นยำ

กระบวนการของ Shop Floor Control ในระบบอีอาร์พีประกอบด้วยหลายขั้นตอนดังนี้

1. การวางแผนการผลิต (Production Planning)

การวางแผนการผลิตเพื่อกำหนดปริมาณและระยะเวลาการผลิต โดยใช้ข้อมูลจากคำสั่งซื้อและคาดการณ์ความต้องการของลูกค้า

2. การจัดเตรียมวัตถุดิบและทรัพยากรที่จำเป็นสำหรับการผลิต

-การออกคำสั่งการผลิต (Work Order Creation)

-การสร้างคำสั่งการผลิตหรือ Work Order (WO) ซึ่งระบุรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ต้องการผลิต กระบวนการผลิต และทรัพยากรที่ใช้

-การกำหนดหมายเลขคำสั่งการผลิตเพื่อใช้ในการติดตามสถานะการผลิต

3. การจัดการทรัพยากร (Resource Management)

-การจัดการทรัพยากรที่ใช้ในการผลิต เช่น เครื่องจักร วัตถุดิบ และแรงงาน

-การตรวจสอบความพร้อมของทรัพยากรและการจัดสรรทรัพยากรให้เหมาะสม

4. การดำเนินงานผลิต (Production Execution)

-การดำเนินการตามคำสั่งการผลิตที่ออกมา เช่น การเริ่มการผลิต การปรับเปลี่ยนกระบวนการ และการตรวจสอบคุณภาพ

-การบันทึกข้อมูลการดำเนินงาน เช่น เวลาในการผลิต ปริมาณการผลิต และปัญหาที่เกิดขึ้น

การตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ (Quality Control):

-การตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ในแต่ละขั้นตอนของการผลิต

-การบันทึกข้อมูลคุณภาพและการจัดการกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน

5. การติดตามสถานะการผลิต (Production Tracking)

-การติดตามสถานะของการผลิตแบบเรียลไทม์ เช่น สถานะของคำสั่งการผลิต ปริมาณการผลิตที่สำเร็จ และเวลาที่ใช้ในการผลิต

-การรายงานสถานะการผลิตให้กับผู้บริหารและทีมงานที่เกี่ยวข้อง

-การปรับปรุงกระบวนการผลิต (Continuous Improvement)

-การวิเคราะห์ข้อมูลการผลิตเพื่อหาจุดที่สามารถปรับปรุงได้

-การนำเสนอแนวทางและมาตรการปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุน

โมดูล Shop Floor Controlในระบบช่วยให้องค์กรสามารถควบคุมและจัดการกระบวนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้ดีขึ้น ลดเวลาในการผลิต และลดต้นทุนในการดำเนินงาน

ต้องการติดต่อนัดเดโมระบบอีอาร์พี (ไม่มีค่าใช้จ่าย)
โทร 02-271-4362 – 3 ,095-294-5693 (คุณเจน)
Line ID: jane-siriwan (คุณเจน)

ส่งข้อมูลให้ติดต่อกลับ
Scroll to Top