ระบบอีอาร์พีช่วยวางแผนการผลิตได้อย่างไร

ระบบอีอาร์พีช่วยวางแผนการผลิตได้อย่างไร

ระบบอีอาร์พี (ERP – Enterprise Resource Planning) เป็นระบบที่ช่วยในการบริหารจัดการทรัพยากรในองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งระบบอีอาร์พีสามารถเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการทรัพยากรได้ในหลายๆ ส่วนขององค์กรเช่น ฝ่ายการเงินและบัญชี ฝ่ายคลังสินค้า และฝ่ายผลิต เป็นต้น

โดยในบทความนี้จะกล่าวถึงประสิทธิภาพของระบบอีอาร์พีในการช่วยบริหารจัดการฝ่ายผลิต ว่าระบบอีอาร์พีจะช่วยให้ฝ่ายผลิตขององค์กรสามารถดำเนินการโดยเกิดประสิทธิภาพสูงสุดได้อย่างไร

1. วางแผนการผลิต (Production Planning)

ระบบอีอาร์พีช่วยในการวางแผนการผลิตโดยอัตโนมัติ

โดยให้ข้อมูลที่เป็น real time เกี่ยวกับความต้องการของลูกค้า สินค้าคงคลังที่มีอยู่ในคลังสินค้า และสถานะการผลิตว่าได้ดำเนินการไปถึงขั้นตอนใด ช่วยให้ฝ่ายผลิตสามารถวางแผนการผลิตได้ตรงกับความต้องการของลูกค้า ทันเวลานัดหมายส่งมอบสินค้า รวมถึงช่วยลดปัจจัยความไม่แน่นอนในการผลิตที่อาจเกิดขึ้นได้ (คลิ้กเพื่ออ่าน 5 ข้อดีที่มีอีอาร์พี (ERP) บริหารจัดการองค์กร)

2. การบริหารคลังสินค้า (Inventory Management)

ระบบอีอาร์พีสามารถช่วยในการติดตามสินค้าในคลัง การเบิกสินค้า การย้ายสินค้าข้ามคลัง การจองสินค้าเพื่อผลิต รวมถึงควบคุมการเติบโตของสต็อก อีกทั้งยังสามารถปรับปรุงการจัดการคลังสินค้าเพื่อลดการสูญเสียและช่วยควบคุมต้นทุนในการเก็บรักษาสินค้าในคลัง

3. การติดตามกระบวนการผลิต (Manufacturing Process Tracking)

ระบบอีอาร์พีช่วยในการติดตามกระบวนการผลิตทั้งหมดด้วยข้อมูลที่ครบถ้วนตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงสิ้นสุด ไม่ว่าจะเป็นการสร้างสูตรการผลิต การสั่งผลิตจนกระทั่งได้ output รวมถึงใส่ค่าแรงเพื่อคำนวณรวมลงไปในต้นทุนการผลิต ซึ่งรายละเอียดของข้อมูลทั้งหมดจะช่วยให้องค์กรสามารถทราบถึงสถานะของการผลิตและปรับปรุงกระบวนการได้

4. การจัดการความต้องการวัตถุดิบ (Materials Requirement Planning – MRP)

ระบบอีอาร์พีช่วยในการจัดการวัตถุดิบตลอดกระบวนการผลิตได้โดย ช่วยในการวางแผนความต้องการวัตถุดิบโดยอัตโนมัติ โดยใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น volumeในการขาย, ข้อมูลการจัดซื้อต่างๆ กับคู่ค้า, และแนวโน้มความต้องการสินค้าของฐานลูกค้าที่มีอยู่ เพื่อพยากรณ์ความต้องการสินค้าในอนาคต ซึ่งจะช่วยในการวางแผนการผลิตรวมถึงจัดหาวัตถุดิบในปริมาณที่เหมาะสมสำหรับช่วงเวลาที่ต้องการผลิตจริงๆ

5. การบริหารความเชื่อมโยงของห่วงโซ่อุปาทาน (Supply Chain Management)

ระบบอีอาร์พีสามารถช่วยบริหารความเชื่อมโยงช่วยในการควบคุมและติดตามทรัพยากรที่จำเป็นต้องใช้สำหรับหน่วยงานผลิตอย่างครบถ้วนไม่ว่าจะเป็น ผู้ผลิต, จำหน่าย, และลูกค้า

นอกจากนี้ระบบอีอาร์พียังช่วยในการติดตามและจัดการผู้จัดจำหน่ายวัตถุดิบ รวมถึงการประเมินความเสี่ยง, การควบคุมคุณภาพ, และตรวจสอบราคา ทำให้สามารถวางแผนการจัดหาทรัพยากรในการผลิตและจำหน่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ (click เพื่ออ่าน 7 ปัจจัยมีผลแน่กับค่าใช้จ่ายวางระบบอีอาร์พี (ERP))

กล่าวโดยสรุปคือ ระบบอีอาร์พีช่วยบริหารจัดการการผลิตได้ในทุกมิติไม่ว่าจะเป็นในมิติของการวางแผนการผลิตโดยอัตโนมัติ การบริหารจัดการคลังสินค้า การติดตามกระบวนการผลิต การจัดการความต้องการวัตถุดิบ และการบริหารจัดการความเชื่อมโยงของ supply chain ต่างๆ ดังนั้นจึงไม่ต้องสงสัยเลยว่าหากองค์กรมีการบริหารจัดการผลิตด้วยระบบอีอาร์พีแล้ว จะทำให้ประสิทธิภาพของการทำงานในทุกๆ ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการผลิตเป็นไปได้อย่างเต็มศักยภาพแน่นอน

ต้องการติดต่อนัดเดโม
โทร 02-271-4362 – 3 ,095-294-5693 (คุณเจน)
Line ID: jane-siriwan (คุณเจน)

ส่งข้อมูลเพื่อนัดเดโม
(ไม่มีค่าใช้จ่าย)

Contact Form Demo
Scroll to Top