ระบบ ERP เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการธุรกิจได้อย่างไร

ระบบ ERP เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการธุรกิจได้อย่างไร

ระบบ ERP เป็นคอนเซปต์ที่มุ่งเน้นการบริหารจัดการข้อมูลแบบรวมศูนย์ และเพิ่มประสิทธิภาพให้กับกระบวนการต่าง ๆ ทางธุรกิจ ซึ่งการใช้ระบบ ERP จะช่วยในการบริหารจัดการองค์กรในหลาย ๆ ด้าน

ซึ่งในบทความนี้เจะยกตัวอย่างให้ผู้อ่านได้เห็นภาพอย่างง่ายทั้งหมด 3 ด้านคือ

1. ด้านการจัดการข้อมูล

2. ด้านความปลอดภัยของข้อมูล

3. ด้านการพัฒนาบุคคลากรขององค์กร

ซึ่งในแต่ละด้านที่ยกตัวอย่างมา จะมีรายละเอียดดังนี้

1. ด้านการจัดการข้อมูล

ระบบ ERP เป็นการจัดการข้อมูลแบบรวมศูนย์ที่ทุกคนในองค์กรจะใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูลเดียวกัน

จึงทำให้ข้อมูลที่ทุกคนในองค์กรนำไปใช้เป็นข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ มีความแม่นยำ เที่ยงตรง และเชื่อถือได้ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางด้าน การเงิน, การผลิต, การขาย, และบริหารทรัพยากรมนุษย์

ซึ่งจะทำให้องค์กรสามารถเห็นภาพรวมของกระบวนการทางธุรกิจได้เป็นอย่างดี ช่วยให้การบริหารจัดการองค์กรและการตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ ของผู้บริหาร สามารถตัดสินใจได้บนฐานข้อมูลที่เป็นความจริงและเป็นปัจจุบัน (Click เพื่ออ่าน 4 หัวใจหลักของระบบอีอาร์พี (ERP))

2. ด้านความปลอดภัยของข้อมูล

เนื่องจากระบบ ERP เป็นการบริหารจัดการข้อมูลแบบรวมศูนย์ ทำให้การรวบรวมข้อมูลทั้งหมดในองค์กรจะอยู่ในระบบเดียว

ดังนั้นระบบ ERP จึงมีนโยบายที่เคร่งครัดในการกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้ระบบด้วยเช่นกัน

ระบบ ERP ช่วยในการปกป้องข้อมูลสำคัญของธุรกิจ ด้วยการกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลและสิทธิ์ในการทำ transaction โดยผู้ใช้งานระบบจะสามารถเห็นข้อมูลได้ตามขอบเขตของบทบาทและหน้าที่ตนเอง (Click เพื่ออ่าน การควบคุมการเข้าถึงข้อมูลด้วยระบบอีอาร์พี)

3. ด้านการพัฒนาบุคคลากรขององค์กร

ระบบ ERP ช่วยในการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์โดยการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน เช่น ประวัติการทำงาน, การสรรหา, การส่งออกฝึกอบรม, และการประเมินผล การทำรายการทั้งหมดนี้อยู่ในระบบเดียว, ทำให้เป็นประโยชน์ในการจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

โดยระบบ ERP ช่วยในการจัดการและวางแผนการพัฒนาอาชีพของบุคคลากร ระบบสามารถช่วยในการติดตามทักษะ, ประสบการณ์, และความสนใจของพนักงาน เพื่อช่วยในการกำหนดแผนการพัฒนาและฝึกอบรมที่เหมาะสมกับพนักงานในองค์กรต่อไป (Click เพื่ออ่าน ระบบอีอาร์พีกับการบริหารงานบุคคล (HR))

กล่าวโดยสรุป ระบบ ERP เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารธุรกิจได้โดยการบริหารจัดการข้อมูลแบบรวมศูนย์ที่ทุกคนใช้ฐานข้อมูลเดียวกัน และมีนโยบายที่เคร่งครัดในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล รวมถึงช่วยบริหารจัดการบุคลากรให้องค์กรให้ทำงานอย่างเต็มศักภาพนั่นเอง

ต้องการติดต่อนัดเดโม (ไม่มีค่าใช้จ่าย)
โทร 02-271-4362 – 3 ,095-294-5693 (คุณเจน)
Line ID: jane-siriwan (คุณเจน)

ส่งข้อมูลให้ติดต่อกลับ
Scroll to Top