5 แนวทาง บริหารงานบุคคลอย่างยั่งยืนด้วยระบบอีอาร์พี (ERP)

บุคลากรคือทรัพยากรที่ขับเคลื่อนองค์กรให้ก้าวเดินไปข้างหน้า ดังนั้นหากต้องการให้องค์กรเติบโตไปอย่างมั่นคงและยั่งยืน องค์กรควรให้ความสำคัญกับการบริหารงานบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพด้วยเช่นกัน

อันที่จริงบุคคลากรในองค์กรก็คือมนุษย์ที่ลึก ๆ แล้วก็ยังมีความต้องการตามธรรมชาติ เช่น ต้องการผ่อนคลายจากการทำงาน ต้องการมีกิจกรรมที่สามารถสานสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานในองค์กร เป็นต้น

ดังนั้นการบริหารทรัพยากรบุคคลอาจไม่ได้สามารถจัดการได้ในรูปแบบเดียวกับการบริหารจัดการการเงิน หรือบริหารจัดการการผลิต แต่ถึงกระนั้นองค์กรก็ยังสามารถวางระบบอีอาร์พีเพื่อมาบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ได้เช่นเดียวกัน (Click เพื่ออ่าน ผู้ประกอบการ/องค์กร จะเลือกผู้ให้บริการอีอาร์พี (ERP) อย่างไร)

โดยการวางระบบอีอาร์พีเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล จะวางระบบไปตาม 5 แนวทางดังต่อไปนี้คือ

1. แนวทางการจัดเก็บข้อมูลบุคคลากรขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

2. แนวทางการให้สิทธิ์เข้าถึงข้อมูลบุคคลากรขององค์กรอย่างเข้มงวด

3. แนวทางการวางแผนรายละเอียดในการจ้างงานและการเลิกจ้าง

4. แนวทางการจัดหาบุคลากรที่เหมาะสมกับตำแหน่งงาน

5. แนวทางการวิเคราะห์ผลงานการทำงานของบุคคลากรในองค์กร

โดยในแต่ละข้อมีรายละเอียดดังนี้คือ

1. แนวทางการจัดเก็บข้อมูลบุคคลากรขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

ในการเก็บข้อมูลของบุคคลากร ระบบอีอาร์พีจะให้ความสำคัญอย่างมากกับการเก็บข้อมูลของพนักงานอย่างปลอดภัย โดยระบบอีอาร์พีจะให้สิทธิ์เฉพาะบุคคลที่สามารถเข้าถึงข้อมูลนี้ได้ นอกจากนี้แล้ว ระบบอีอาร์พีจะทำการสำรองข้อมูลเป็นระยะเพื่อป้องกันการสูญหายของข้อมูล (Click เพื่ออ่าน การควบคุมการเข้าถึงข้อมูลด้วยระบบอีอาร์พี)

2. แนวทางการให้สิทธิ์เข้าถึงข้อมูลบุคคลากรขององค์กรอย่างเข้มงวด

ระบบอีอาร์พีจะทำการเข้ารหัสข้อมูล กำหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลอย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของพนักงานโดยไม่ได้รับอนุญาต รวมทั้งตรวจสอบหากมีการเข้าถึงข้อมูลของพนักงานอย่างผิดปกติ

3. แนวทางการวางแผนรายละเอียดในการจ้างงานและการเลิกจ้าง

ระบบอีอาร์พีสามารถช่วยในการวางแผนและกำหนดตำแหน่งงานที่จำเป็นต้องมีการว่าจ้างในองค์กร รวมถึงระบบอีอาร์พีสามารถสร้างเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงาน ด้วยเช่นกัน (Click เพื่ออ่าน 5 แนวทาง บริหารงานบุคคลอย่างยั่งยืนด้วยระบบอีอาร์พี (ERP))

4. แนวทางการจัดหาบุคลากรที่เหมาะสมกับตำแหน่งงาน

ระบบอีอาร์พียังสามารถช่วยตรวจสอบคุณสมบัติความเข้ากันได้ของผู้สมัครกับตำแหน่งงานที่ประกาศรับในองค์กร เพื่อให้ได้ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตรงกับความต้องการขององค์กรมากที่สุด

5. แนวทางการวิเคราะห์ผลงานการทำงานของบุคคลากรในองค์กร

ระบบอีอาร์พีสามารถช่วยประเมินผลงาน และสามารถประเมินได้ว่าประสิทธิภาพของพนักงานที่ถูกจ้าง ทั้งในระหว่างระยะเวลาทดลองงานและหลังจากเข้าทำงาน พนักงานทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพหรือไม่ ซึ่งระบบอีอาร์พีจะช่วยในการประเมินผลงานที่ทำให้เกิดการปรับปรุงและพัฒนาทั้งในระดับบุคคลและในระดับองค์กร

โดยสรุป ระบบอีอาร์พีสามารถช่วยในการบริหารจัดการองค์กรได้ในหลาย ๆ ส่วน ตั้งแต่การบันทึกข้อมูลส่วนตัวของพนักงานอย่างมีประสิทธิภาพ และเข้มงวดกับการเข้าถึงข้อมูล นอกจากนี้ระบบอีอาร์พียังช่วยในการสรรหาบุคลากรที่มีทักษะจำเป็นต่องานในองค์กรรวมถึงประเมินผลประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานในองค์กร เพื่อนำไปสู่การพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน

ส่งข้อมูลเพื่อนัดเดโม
(ไม่มีค่าใช้จ่าย)

Contact Form Demo
Scroll to Top