วางระบบอีอาร์พีให้ประสบความสำเร็จเพราะความลับนี้

วางระบบอีอาร์พีให้ประสบความสำเร็จเพราะความลับนี้

หนึ่งกุญแจสำคัญที่จะทำให้การวางระบบอีอาร์พีในองค์กรประสบความสำเร็จคือการมีส่วนร่วมในการ implement ระบบอีอาร์พีอย่างจริงจังของผู้บริหาร

เหตุผลที่ทำให้การมีส่วนร่วมของผู้บริหารในการวางระบบอีอาร์พีมีความสำคัญเพราะว่า ผู้บริหารระดับสูงสามารถมีส่วนร่วมในการสร้างแรงจูงใจ ทำให้พนักงานเล็งเห็นความสำคัญของการใช้ระบบอีอาร์พีในการบริหารจัดการองค์กร (Click เพื่ออ่าน 5 สิ่งต้องทำเมื่อพนักงานยังไม่เคยใช้ระบบอีอาร์พี)

ซึ่งการมีส่วนร่วมของผู้บริหารระดับสูงในการ implement ระบบอีอาร์พี จะช่วยให้องค์กรสามารถประสบความสำเร็จในการ implement ได้ด้วยปัจจัยประกอบดังนี้คือ

1. ผู้บริหารสามารถการสร้างแรงจูงใจให้พนักงานได้

2. ผู้บริหารสามารถวางแผนบริหารจัดการการวางระบบอีอาร์พีร่วมกับ implementer

3. ผู้บริหารสามารถมีส่วนร่วมตัดสินใจในขั้นตอนต่างๆ ระหว่าง implement ระบบอีอาร์พี

โดยในแต่ละปัจจัยมีรายละเอียดดังนี้

1. ผู้บริหารสามารถการสร้างแรงจูงใจให้พนักงานได้

ผู้บริหารสามารถสร้างแรงจูงใจในการใช้ระบบอีอาร์พีให้กับพนักงานได้โดย ให้พนักงานมีส่วนร่วมในการแสดงความเห็นว่าควรจะจัดรูปแบบการทำงานและรูปแบบการเทรนให้กับพนักงานอย่างไร จึงจะช่วยให้พนักงานสามารถทำงานในช่วงเวลาที่เปลี่ยนระบบจากระบบเดิมไปสู่การใช้ระบบอีอาร์พีได้อย่างราบรื่น และพนักงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ต้องทำงานหนักจนเกินไป

2. ผู้บริหารสามารถวางแผนบริหารจัดการการวางระบบอีอาร์พีร่วมกับ implementer

ผู้บริหารองค์กรจะรู้จักองค์กรของตนเองดีที่สุด ทั้งจุดแข็ง จุดอ่อนในการทำงานและศักยภาพของบุคลากรในองค์กร รวมถึงรู้จักทรัพยากรด้านไอทีขององค์กรเป็นอย่างดี ซึ่งสิ่งต่างๆ เหล่านี้มีส่วนอย่างมาก ที่จะเป็นองค์ประกอบในการวางแผนร่วมกับ implementer ในการวางระบบอีอาร์พี

ดังนั้นหากผู้บริหารเข้ามามีส่วนร่วมในการวางระบบอีอาร์พี ก็จะทำให้การวางระบบมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จได้สูงมาก

3. ผู้บริหารสามารถมีส่วนร่วมตัดสินใจในขั้นตอนต่างๆ ระหว่าง implement ระบบอีอาร์พี

ผู้บริหารองค์กรจะมีอำนาจในการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ได้มากกว่าพนักงานในระดับปฏิบัติการโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การตัดสินใจด้านการเงิน และการตัดสินใจด้านการวางยุทธศาสตร์ในการวางระบบอีอาร์พี

การตัดสินใจด้านการเงินหรืองบประมาณในการลงทุนว่าควรจะเลือกลงทุนกับผู้ให้บริการระบบอีอาร์พีรายใด

ซึ่งงบประมาณในการลงทุนนอกจากจะมองในเรื่องของจำนวนเงินแล้ว ยังต้องมองในเรื่องของความคุ้มค่า และความเป็นไปได้ในการใช้งานจริงด้วยเช่นกัน (Click เพื่ออ่าน 7 ปัจจัยมีผลแน่กับค่าใช้จ่ายวางระบบอีอาร์พี)

ส่วนของการตัดสินใจด้านการวางยุทธศาสตร์ในการวางระบบอีอาร์พี ในเบื้องต้นเลยคือผู้บริหารจะมีส่วนอย่างมากในการกำหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนว่าองค์กรต้องการวางระบบอีอาร์พีเพื่ออะไร เช่น เพื่อลดต้นทุนในการผลิต เป็นต้น

ซึ่งการวางแผนและการกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนในการทำงาน จะทำให้องค์กรสามารถวางระบบอีอาร์พีได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วย

กล่าวโดยสรุป ผู้บริหารขององค์กรควรมีส่วนร่วมในการวางระบบอีอาร์พีไม่ว่าจะในเรื่อง การสร้างแรงจูงใจให้พนักงาน การวางแผนบริหารจัดการ การวางระบบอีอาร์พีร่วมกับ implementer และการวางแผนทางการเงิน รวมถึงกำหนดเป้าหมายในการวางระบบอีอาร์พี

ทั้งหมดนี้หากผู้บริหารเข้ามามีส่วนร่วมอย่างจริงจัง จะช่วยให้การวางระบบอีอาร์พีขององค์กรสามารถดำเนินไปได้ตามขั้นตอนและเป็นไปอย่างราบรื่น

ช่วยเพิ่มโอกาสให้องค์กรสามารถประสบความสำเร็จในการวางระบบอีอาร์พีได้เป็นอย่างดี (Click เพื่ออ่าน 9 ขั้นตอนการวางระบบอีอาร์พีที่ดีต้องทำอย่างไร)

ติดต่อเพื่อนัดเดโม (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

095-294-5693 (คุณเจน)

Line ID: jane-siriwan (คุณเจน)

ส่งข้อมูลเพื่อนัดเดโม
(ไม่มีค่าใช้จ่าย)

Contact Form Demo
Scroll to Top